Luni, 01 February 2016 19:55

Întreprinzătorii români şi fondurile europene 2014-2020

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Mi s-a părut util să fac o sinteză a oportunităţilor reprezentate de fondurile europene pentru întreprinzătorii români, în această perioadă în care toată lumea e în aştepare de veşti bune venind dinspre zona autorităţilor de gestionare a fondurilor europene. În exerciţiul financiar 2014-2020 IMM-urile din România vor avea acces la finanţare în cadrul a trei dintre programele finanţate prin fondurile structurale şi de investiţii (Programul Operaţional Capital Uman - POCU, Programul Operaţional Competitivitate - POC şi Programul Operaţional Regional - POR) şi în cadrul a două dintre măsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020. Înainte de a vedea care sunt posibilităţile deschise de către fiecare program în parte, câteva elemente specifice programelor din exerciţiul 2014-2020.

 • IMM-urile vor beneficia de susţinere atât în mod direct, prin finanţări nerambursabile şi prin instrumente financiare adresate lor, cât şi indirect, prin crearea şi dezvoltarea prin intermediul acestor programe operaţionale a entităţilor care acorda diverse servicii IMM-urilor (centre de transfer tehnologic, incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de informare tehnologică, clustere de inovare etc.) Din totalul fondurilor programate, o parte semnificativă va fi alocată structurilor de susţinere şi dezvoltare a IMM-urilor (mai ales în POR şi POC).
   
 • O serie de domenii de activitate sunt considerate prioritare şi vor fi finanţate cu precădere (concentrare tematică a investiţiilor). Aceste domenii sunt definite de Strategia Naţională de Cercetare şi Dezvoltare 2014-2020 (specializare inteligentă: (a) bioeconomia, (b) TIC, spaţiu şi securitate, (c) energie, mediu şi schimbări climatice, (d) eco-nanotehnologii şi materiale avansate, la care se adaugă domeniul sănătăţii) şi de Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020 (sectoare economice cu potenţial competitiv: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto şi componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediu, bioeconomie, biofarmaceutică şi biotehnologii). Asta nu înseamnă că alte domenii de activitate nu au acces la finanţare, dar e bine de ştiut că aceste domenii vor fi punctate mai mult în grilele de evaluare a cererilor de finanţare sau vor beneficia de apeluri de propuneri specifice în cadrul acestor programe.
   
 • Majoritatea finanţărilor sunt alocate regiunilor mai puţin dezvoltate ale României, ceea ce înseamnă toate regiunile, mai puţin Bucureşti-Ilfov. Mai mult, în cadrul apelurilor POR şi POCU fiecare regiune va avea o alocare proprie, aşadar competiţia pentru finanţare se va derula la nivel regional. Ştiu, asta înseamnă o veste proastă pentru antreprenorii din Bucureşti, dar întrucât capitala este cel mai puternic pol de dezvoltare al României, situat peste media la nivelul Uniunii Europene, resursele financiare direcţionate către Bucureşti-Ilfov vor fi mult reduse. În schimb, IMM-urile din regiunea Bucureşti-Ilfov vor avea acces la instrumente financiare de tip subvenţionarea dobânzilor, garanţii guvernamentale, instrumente care urmează să fie definite în intervalul următor, probabil până la finalul lui 2016.
   
 • În cadrul POR 2014-2020 se aplică criterii de concentrare strategică a investiţiilor şi vor fi punctate suplimentar IMM-urile care propun un proiect în baza unei strategii de dezvoltare locală selectate în cadrul AP 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului şi/sau în baza unei strategii integrate de dezvoltare urbană finanțabilă în cadrul AP4 – Dezvoltare urbană durabilă (municipii reşedinţă de judeţ, cu excepţia Bucureştiului şi municipiului Tulcea).
   
 • Activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare vor fi finanţate prin POC 2014-2020 şi se vor concentra pe cele patru domenii de specializare inteligentă şi pe domeniul sănătăţii, care este domeniu de interes naţional.
   
 • Activităţile de producţie agricolă primară, de prelucrare şi compercializare primară a alimentelor sunt eligibile numai în cadrul PNDR 2014-2020, iar activităţile de pescuit şi acvacultură au un program dedicat, aşa cum a fost şi în exerciţiul financiar 2007 - 2013. Totuşi, activităţile de cercetare şi dezvoltare în domeniul agricol sunt eligibile, în condiţiile stabilite de regulamentele europene, şi în cadrul altor programe şi măsuri de ajutor de stat.  
 IMM-urile vor beneficia de mai multe tipuri de sprijin:
 1. Sprijin direct prin finanţări nerambursabile sau/şi instrumente financiare.
În acest material voi prezenta, pe scurt, liniile de finanţare care oferă sprijin direct IMM-urilor, urmând să prezint într-un alt articol celelalte forme de sprijin adresate acestora.
 1. Înfiinţarea de noi întreprinderi şi dezvoltarea întreprinderilor nou înfiinţate
 • Înfiinţarea de noi întreprinderi non-agricole în mediul urban va fi finanţată prin POCU prin Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi. Întreprinderile vor putea fi înfiinţate de către persoane fizice (şomeri, inactivi, angajaţi şi persoane care derulează activităţi independente) şi va acorda finanţări IMM-uri non-agricole din mediul urban care funcţionează de mai puţin de 1 an. AP 3 va viza toate regiunile, inclusiv regiunea Bucureşti-Ilfov. Vor fi utilizate şi instrumente financiare – microcredite şi garanţii, pe lângă alocaţiile financiare nerambursabile de mici dimensiuni şi asistenţă sub formă de instruire, consiliere, mentorat în domeniul antreprenoriatului şi managementului afacerilor.
   
 • Sprijin pentru înfiinţarea unei afaceri va fi oferit şi prin Axa 1 – Iniţiativa locuri de muncă pentru tineri şi Axa 2 – Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETS din cadrul POCU 2014-2020. Tinerii şomeri cu vârste cuprinse între 16 şi 24 vor putea să-şi iniţieze propria afacere, prin intermediul unor scheme de micro-granturi dedicate acestora. AP1 şi AP2 acoperă, împreună, întregul teritoriu al României.
   
 • Axa 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei a POCU va acorda sprijin pentru înfiinţarea de noi întreprinderi sociale şi dezvoltarea celor existente, sub formă de granturi de maximum 100.000 Euro şi de instrumente financiare de tip microcredite şi garanţii pentru creditele contractate. Beneficiare ale sprijinului vor fi întreprinderi sociale existe şi nou înfiinţate, definite potrivit legii economiei sociale. Axa 4 va viza numai regiunile mai puţin dezvoltate.
   
 • Înfiinţarea de noi întreprinderi va fi posibilă şi prin POC – Axa 1- Acţiunea 1.2.1. Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, sub forma spin-offurilor inovative. Acestea reprezintă întreprinderi ce vor fi înfiinţate pe baza unui rezultat obţinut în cadrul unei organizaţii de cercetare drept public. Proiectele de tip „spin-off” asigură unui cercetător sau unui grup de cercetători posibilitatea să se desprindă din instituţia publică, unde a dezvoltat un proiect de cercetare şi a obţinut un rezultat, în scopul continuării în cadrul firmei proprii a soluţiei cercetate până la finalizarea ei, în vederea producerii şi comercializării rezultatelor pe piaţă. În cadrul aceleiaşi măsuri a axei 1, vor fi finanţate şi start-upurile, întreprinderi care au cel mult trei ani de la înfiinţare. Întreprinderile solicitante trebuie să deţină un rezultat de cercetare, în baza căruia doreşte să realizeze produse, tehnologii sau procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării. Proiectele start-upurilor şi spin-offurilor vor conţine activități de punere în fabricaţie/ funcţiune/ operare/ aplicare pentru produs/proces/ tehnologie/ serviciu.
   
 • Întreprinderile nou-înființate inovatoare pot beneficia şi ele de finanţare în POC 2014-2020, în cadrul aceleiaşi acţiuni 1.2.1. Sunt definite drept întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare întreprinderi mici, cu o vechime de până la 5 ani de la înregistrare, care nu au fost și nu sunt cotate în lista oficială a unei burse de valori, care nu au distribuit încă profituri și care nu s-au format printr-o fuziune. Costurile aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat. Ca şi în cazul start-upurilor şi al spin-offurilor, vor fi finanţate proiectele care constau în valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor produse (bunuri sau servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca fiind cerute de piață.
   
 • POC va susține accesul la creditare în condiţii mai favorabile inclusive prin garanții, subvenții de dobândă și facilitarea accesului la capital de risc al întreprinderilor inovative, prin Acțiunea 1.2.2 : Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață.
   
 • Microîntreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban vor putea beneficia de sprijin în cadrul POR 2014-2020 - AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii , prioritatea 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial. Vor fi sprijinite investițiile în active corporale, iar sprijinul va fi sub formă de finanţare nerambursabilă. Este posibilă şi utilizarea instrumentelor financiare, dar acest lucru nu a fost încă decis la data la care scriu acest material.
   
 • IMM-urile non-agricole din mediul urban şi întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural, cu vechime de peste 1 an, sunt sprijinite şi ele în cadrul AP2 din POR, prin prioritatea de investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. În cadrul acestei priorităţi vor fi acordate finanţări nerambursabile, dar o pondere mai mare o va avea sprijinul oferit prin instrumente financiare.
   
 • Întreprinderile al căror obiect de activitate este în domeniul cercetării şi dezvoltării (CD) îşi vor putea finanţa investiții inițiale pentru departamentele de cercetare-dezvoltare prin intermediul POC – AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltării afacerilor prin acţiunea 1.1.1. Mari infrastructuri de CD. Sunt finanţate proiectele mari, cu valori cuprinse între 1 şi 20 de milioane de euro. Intensitatea finanţării depinde de regiunea în care este amplasat proiectul de investiţii.
   
 • Înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale este susţinută în cadrul PNDR 2014-2020 prin submăsura 6.2 – Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale. Pot beneficia de finanţare micro-întreprinderile şi întreprinderile mici din spaţiul rural, care dezvoltă activităţi non-agricole pe care nu le-au mai efectuat anterior aplicării pentru sprijin financiar, start-upuri care nu au derulat încă activitate, fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată şi care au o formă de organizare juridică. Submăsura 6.2 acordă sume forfetare proiectelor finanţate. Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole sprijină şi ea microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale, finanţările acordate încadrându-se în plafonul de minimis de 200.000 euro.
   
 • Afacerile agricole sunt finanţate prin mai multe submăsuri din cadrul PNDR. Fermele agricole de mici dimensiuni sunt susţinute prin submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, fermele agricole de dimensiuni medii şi asocierile de ferme mici şi medii (cooperative, grupuri de producători) vor fi susţinute prin submăsura 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole, fermele pomicole au o linie de finanţare proprie – submăsura 4.1a – Investiţii în exploataţii pomicole. Întreprinderile cu activitate de procesare şi marketing al produselor agricole sunt susţinute prin submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiţii în prelucrarea/comercializarea şi/sau dezvoltarea de produse agricole, iar procesarea şi marketingul produselor pomicole este susţinută în cadrul submăsurii 4.2a.
Câteva dintre aceste linii de finanţare au lansat apeluri în 2015, cea mai mare parte a acestora urmând să fie accesibile IMM-urilor şi viitorilor întreprinzători începând cu cel de-al doilea trimestru al lui 2016, cel mai probabil. Am încercat în prima parte a acestui material să punctez elementele cu caracter general, unele vechi, altele noi, despre care consider că sunt relevante cu privire la modul în care va funcţiona sistemul de gestionare a fondurilor europene pe acest nou exerciţiu financiar.
Aşa cum spuneam şi mai sus, las pentru un alt articol prezentarea celorlalte forme de sprijin a IMM-urilor: crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijin pentru IMM-uri şi sprijinul pentru crearea de locuri de muncă, pentru formarea profesională a angajaţilor şi a managerilor.

Citit 4099 ori Ultima modificare Vineri, 12 February 2016 09:57
Adina Dragu

Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, manager de proiect, evaluator de proiect şi formator. La care se adaugă drumeaţă pe cărări de munte, cititoare dependentă şi povestitoare-mi-ar-plăcea-să-fiu.

Mai multe din această categorie: La luptă! (cu aliați puternici) »
Login pentru a posta comentarii